ศมข.ชัยนาทร่วมพลังสกก.สว่างอารมณ์ส่งเสริมนาแปลงใหญ่ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำยกระดับชีวิตเกษตรกรเลข เด็ด เจ็ด เซียน

เลข เด็ด เจ็ด เซียน

ศมข.ชัยนาทร่วมพลังสกก.สว่างอารมณ์ส่งเสริมนาแปลงใหญ่ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำยกระดับชีวิตเกษตรกรเลข เด็ด เจ็ด เซียน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด ส่งเสริมเกษตกรนาแปลงใหญ่ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ยันปลายน้ำเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร

วันที่ 25 พ.ย.64 นางวลัยลักษณ์ กะการดี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท เปิดเผยว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท มีหน้าที่ดูแลกลุ่มนาแปลงใหญ่ของจังหวัดอุทัยธานี ทั้งหมด 22 แปลง ซึ่งกลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ประสบผลสำเร็จในเรื่องของการรวมกลุ่ม รวมไปถึงการรวบรวมผลผลิตส่งให้กับสหกรณ์สว่างอารมณ์ จำกัด ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกัน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทจะสนับสนุนด้านวิชาการสนับสนุนเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ที่ดีให้กับเกษตรกร ส่วนสหกรณ์จะส่งเสริมเรื่องการขาย เมื่อศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาทส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำ ไปถึงกลางน้ำ ในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆ การพัฒนาแปลงของเกษตรกร ทำให้ผลผลิตดีขึ้น คุณภาพดีขึ้น และมีการรับรองของมาตรฐาน ซึ่งเมื่อได้รับมาตรฐาน เกษตรกรสามารถที่จะได้รับราคาเพิ่มขึ้นจากสหกรณ์ ซึ่งมาตรฐาน GAP มาตรฐานอินทรีย์ ซึ่งจะมีการต่ออายุ ทุกๆปี คือ การตรวจ ติดตาม ตลอดกระบวนการผลิต และมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยี โรคแมลงเกี่ยวกับข้าว

นางสุจิรา ทัศวดี สมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด กล่าวว่า กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด มีสมาชิกจำนวน 96 ราย พื้นที่การเพาะปลูกจำนวน 3,000 กว่าไร่ ซึ่งเกษตรกรในพื้นที่ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ และ ข้าว กข43 ซึ่งข้าวจะมีลักษณะเด่น หอม นุ่ม อร่อย เนื่องจากได้น้ำดี ดินดี ซึ่งเป็นดินปนทราย กลุ่มนาแปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัดของเรา ได้รับมาตรฐาน GAP ทางสหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด จะให้ราคาเพิ่มขึ้นอีก 100 บาทต่อตัน สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มแปลงใหญ่ อยากให้สมาชิก ชาวนาเราเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ เพราะจะได้รับการสนับสนุนของกรมการข้าว สหกรณ์ และหน่วยงานภาครัฐ จะได้เข้ามาส่งเสริมได้อย่างทั่วถึง กลุ่มจะได้รับเมล็ดพันธุ์ดี ผลผลิตดี ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมปัจจัยการผลิตเรื่องปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ รวมไปถึงมีเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้กับแปลงของเราอีกด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนของปลายน้ำ โดยสหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด ได้มีการส่งเสริมดูแลในเรื่องของการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกเป็นหลัก ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่จะเข้าร่วมโครงการข้าวปลอดภัย และโครงการนาแปลงใหญ่ เพื่อเป็นการรวบรวมผลผลิต รวมไปถึงการเข้าถึงของโครงการภาครัฐเข้ามาส่งเสริมสนับสนุน

ด้านนางสาวอุบลรัตน์ นัคราจารย์ ผู้จัดการของสหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด กล่าวว่า เนื่องจากว่าโรงสีได้มาตรฐาน GAP และมาตรฐาน HACCP ซึ่งอีกส่วนนึงโรงสีข้าวอินทรีย์ได้มาตรฐานอียู ซึ่งการส่งเสริมดูแลในส่วนของสหกรณ์ขั้นตอนแรกสหกรณ์มีหน่วยงานในการศึกษาอบรมกับสหกรณ์ คือ ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวชัยนาท เกษตรอำเภอ โดยจัดพันธุ์ข้าวที่ดีให้กับสมาชิกในเบื้องต้น เพราะว่า สหกรณ์มีทุนกองทุนของนาแปลงใหญ่มาให้สมาชิกคนละ 30,000 บาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย หาข้าวพันธุ์ดีแล้ว ยังมีเรื่องการวิเคราะห์ดินก่อนที่จะใช้ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับสมาชิก ในการทำเราก็จะเรียกสมาชิกมีเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่เราให้ไปรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการดูแลแปลงด้วย และมีสมาชิกที่เขาควบคุมกันเองด้วย โดยตั้งกลุ่มนาแปลงใหญ่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องการตรวจแปลงให้ด้วย ในการรับซื้อข้าวจากสมาชิก ขั้นต้นเราจะดูดความชื้น แล้วก็ดูเมล็ดข้าวปน จะเป็นกำหนดในส่วนของถ้ามีข้าวแดงเยอะ ก็จะโดนตัดราคาลงไป

ปีนี้ราคาข้าวอยู่ที่ 6,000 บาทต่อตัน โดยข้าว กข ทั่วไปอยู่ที่ 6,200 ถึง 6,700 บาทต่อตัน ในส่วนของข้าวหอมปทุม 7,000 ถึง 7,500 บาทต่อตัน ถ้ามีใบรับรองมาตรฐานสมาชิกมีกลุ่มแล้ว เก็บใบรับรองไว้ สหกรณ์จะบวกให้ในส่วนของ GAP 100-200 บาทต่อตัน ถ้าเป็นมาตรฐานอินทรีย์สหกรณ์จะบวกให้ 500 บาทต่อตัน นอกจากนี้อยากให้สมาชิกได้คำนึงว่า ถ้าทำได้คุณภาพดี ราคาก็จะได้ดีด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความชื้นหรือ สิ่งเจือปนพวกหญ้า พวกเมล็ดพันธุ์ ต้องพยายามดูแลแบบปราณีตหน่อย กำจัด ตัดพันธุ์ปนออกก็จะทำให้คุณภาพข้าวเราดีขึ้น ขายได้ราคาแน่นอน

เลข เด็ด เจ็ด เซียน ศมข.ชัยนาทร่วมพลังสกก.สว่างอารมณ์ส่งเสริมนาแปลงใหญ่ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำยกระดับชีวิตเกษตรกร

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ