ขยายเวลาชมนิทรรศการพิเศษ“ทับหลังปราสาท”–“อารยธรรมวิวัฒน์ลพบุรีฯ”sbobet ราคา บอล

sbobet ราคา บอล

ขยายเวลาชมนิทรรศการพิเศษ“ทับหลังปราสาท”–“อารยธรรมวิวัฒน์ลพบุรีฯ”sbobet ราคา บอล

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กลับมาเปิดประตูให้เข้าชมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ มรดกของแผ่นดินไทยแล้ว พร้อมขยายเวลาจัดแสดง 2 นิทรรศการพิเศษ “ทับหลังปราสาทหนองหงส์ และปราสาทเขาโล้น กลับคืนสู่ประเทศไทย” และ “อารยธรรมวิวัฒน์ ลพบุรี – ศรีรามเทพนคร”
หลังจากในช่วงที่ผ่านมาแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากรปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวอยู่เป็นระยะๆ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตอนนี้แหล่งเรียนรู้ได้กลับมาเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จึงเอาใจผู้ที่ชื่นชอบชมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ด้วยการขยายเวลาการจัดแสดง 2 นิทรรศการพิเศษ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าชมและศึกษาหาความรู้ได้มากยิ่งขึ้น ได้แก่

รายการแรก นิทรรศการพิเศษเรื่อง “ทับหลังปราสาทหนองหงส์ และปราสาทเขาโล้น กลับคืนสู่ประเทศไทย” จัดแสดง ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย ข้ามปีไปจนถึงวันที่ 9 มกราคม 2565 โดยนิทรรศการนำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ หลักฐานต่างๆ ที่ได้สืบค้น รวมถึงบอกเล่าขั้นตอนการดำเนินงานในการติดตาม 2 ทับหลังนี้จากสหรัฐอเมริกากลับคืนสู่ประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการกว่าจะได้มาซึ่งโบราณวัตถุ โดยความพยายามและความร่วมมือจากหลายฝ่าย กระตุ้นจิตสำนึกรักและหวงแหนมรดกวัฒนธรรมของไทยและร่วมกันปกป้องดูแลรักษาให้สืบทอดต่อไป

รายการที่สอง นิทรรศการพิเศษเรื่อง “อารยธรรมวิวัฒน์ ลพบุรี – ศรีรามเทพนคร” นำเสนอความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยคัดเลือกโบราณวัตถุที่มีความสำคัญ ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็นที่มาของวิวัฒนาการทางอารยธรรม เน้นอิทธิพลของศิลปะลพบุรี ที่ส่งผลต่อบ้านเมืองบนแผ่นดินไทยและยังคงมีอิทธิพลต่อมา โดยเฉพาะศิลปะอยุธยาตกทอดมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่นำมาจัดแสดง เช่น ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์จากปรางค์กู่สวนแตง จังหวัดบุรีรัมย์ จารึกลานทองวัดส่องคบ ๑ ซึ่งแสดงถึงธรรมเนียมการจารึกบนแผ่นโลหะมีค่า ประติมากรรมหน้ายักษ์หรืออสูร ภาชนะดินเผารูปสัตว์ สิงห์สำริด

นอกจากนี้ ยังมีการคืนชีวิตให้กับประติมากรรม โดยนำชิ้นส่วนประติมากรรมพระโพธิสัตว์สำริดจากบ้านโตนด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มาประกอบและติดตั้งบนหุ่นจำลองขนาดเท่าจริงตามรูปแบบการสันนิษฐานและการบูรณาการทางด้านวิชาการระหว่างนักวิชาการหลายแขนง ทั้งภัณฑารักษ์ นักวิทยาศาสตร์ นายช่างศิลปกรรม และนักวิชาการช่างศิลป์
เป็นการจัดแสดงและนำเสนอความรู้เรื่องราวของโบราณวัตถุในอีกมิติหนึ่ง จัดแสดง ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ไปจนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพิเศษ 2 รายการนี้ได้ และนิทรรศการส่วนอื่นๆ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เปิดให้บริการทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ทั้งนี้ ผู้เข้าชมยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่สาธารณสุขกำหนด และงดบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มขณะเข้าชมหรือใช้บริการ (ยกเว้นพื้นที่ร้านอาหาร-ร้านกาแฟ) อย่างเคร่งครัด

sbobet ราคา บอล ขยายเวลาชมนิทรรศการพิเศษ“ทับหลังปราสาท”–“อารยธรรมวิวัฒน์ลพบุรีฯ”

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon