เปิดการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล“ReopenSatun”ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการป้องกันโควิดf โหลด ไลน์

f โหลด ไลน์

เปิดการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล“ReopenSatun”ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการป้องกันโควิดf โหลด ไลน์

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเปิดการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล “Reopen Satun” โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายยาลา ใบกาเด็ม นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล และผู้ประกอบการบนเกาะหลีเป๊ะ ราว 50 คน เข้าร่วมโครงการฯ ที่ห้องประชุมบันดาหยา รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ที่มีการระบาดอย่างรวดเร็ว ทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เข้มงวด และจังหวัดสตูลได้มีคำสั่ง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ โดยให้ปิดการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะและกิจการที่เกี่ยวข้อง เป็นเวลา 28 วัน

ในการนี้ ภาครัฐจึงได้มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ โดยการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ดำรงชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างปกติในรูปแบบ Universal Prevention ประกอบกับจังหวัดสตูลมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งทางบก ทางทะเล มีโบราณสถานและแหล่งทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่สำคัญของประเทศ มีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ท่องเที่ยววิถีใหม่ ชุมชนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สตูล…เมืองแห่งความผาสุกที่ยั่งยืน” จังหวัดสตูลจึงได้ออกประกาศมาตรฐานแนวทางปฏิบัติในการเปิดรับนักท่องเที่ยว (STANDARD OPERATION PROCEDURE : SOP) ในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ และการท่องเที่ยวทางทะเลอื่นๆ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านวังสายทอง จังหวัดสตูล

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูลจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเปิดการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล “Reopen Satun”เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจการท่องเที่ยว รองรับการเปิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Reopen) สามารถลดการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงต่างๆ ได้ในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้สถานประกอบการในภาคบริการของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดสตูล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขอนามัยในสถานประกอบการ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ให้สามารถปรับตัว และบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ต่อไป

พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการ ประเภทโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่ใช่โรงแรม สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรคโควิด 19 จำนวน 6 แห่ง ที่ผ่านหลักเกณฑ์ของมาตรการ COVID Free Setting และยังมีสถานประกอบการที่ไม่ผ่านการประเมินอีกด้วย จึงยังต้องปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้ได้รับมาตรฐานตามที่ทางจังหวัดสตูลกำหนด และเป็นการสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวด้วย

f โหลด ไลน์ เปิดการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล“ReopenSatun”ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการป้องกันโควิด

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ