จังหวัดพังงารับมอบนโยบายและข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยสถิติ หวย สาม ตัว บน

สถิติ หวย สาม ตัว บน

จังหวัดพังงารับมอบนโยบายและข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยสถิติ หวย สาม ตัว บน

วันที่ 27 ต.ค. 64 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายอำเภอ และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมรับมอบนโยบายและข้อราชการที่สำคัญของนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล จากห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบาย ดังนี้ 1.การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 3.การพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนบนฐานการทำงานแบบดิจิทัล และ 4.การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมการพัฒนาชุมชน ยังได้มอบนโยบายและข้อราชการต่างๆให้กับจังหวัดเช่นกัน

สถิติ หวย สาม ตัว บน จังหวัดพังงารับมอบนโยบายและข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ