ท่านว.วชิรเมธี-อ.เฉลิมชัยร่วมวิพากษ์ผลงานวิชาพุทธศิลปกรรม“มฟล.”ต่อยอดเส้นทางศิลปินมืออาชีพiphone 5s เครื่องนอก

iphone 5s เครื่องนอก

ท่านว.วชิรเมธี-อ.เฉลิมชัยร่วมวิพากษ์ผลงานวิชาพุทธศิลปกรรม“มฟล.”ต่อยอดเส้นทางศิลปินมืออาชีพiphone 5s เครื่องนอก

เมื่อเร็วๆ นี้ พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) และ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้ให้ความเมตตาเยี่ยมชมและตรวจให้คะแนนผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมของผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 1 ทั้ง 3 ระดับ โดยสถาบันพุทธศิลปกรรมแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล. พร้อมทั้งผู้บริหารและคณาจารย์ผู้สอน เข้ากราบนมัสการและให้การต้อนรับ ซึ่งผลงานจัดแสดงอยู่ที่ห้องจัดนิทรรศการหมุนเวียน พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล.

พระเมธีวชิโรดม ได้เมตตามอบหมายให้ผู้เรียนได้สร้างผลงานโดยเลือกโจทย์จากหลักธรรม เช่น ไตรลักษณ์ อริยสัจ 4 อริยมรรคมีองค์ 8 นิพพาน เป็นต้น เพื่อนำหลักพุทธปรัชญาจากการเรียนการสอนไปตีความ และถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปกรรมโดยไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค มีการคะแนนใน 4 ด้านคือ ความถูกต้องตามหลักธรรม การตีความพุทธปรัชญาในศาสนา คุณค่าทางศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้ชื่นชมผลงานที่ผู้เรียนได้นำเสนอแนวความคิดผลิตผลงานชิ้นต่างๆ และยังได้วิพากษ์ผลงานในหลากหลายมิติ ทั้งด้านเทคนิคและแนวคิดในการตีความ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดไปสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพ

หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มฟล. ได้จัดตั้งขึ้นโดยแนวความคิดในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานพุทธศิลป์ไทย ของบุคคลสำคัญ 3 ท่าน คือ พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย (ไร่เชิญตะวัน), ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หลักสูตรนี้ได้เปิดรับผู้เรียนรุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ทำการเรียนการสอนใน 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 พุทธศิลป์พื้นฐาน แผน ก. (ภาคบรรยาย) แผน ข. (ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ) ระดับที่ 2 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ และ ระดับที่ 3 พุทธศิลป์สร้างสรรค์ขั้นสูง ปัจจุบันรุ่นแรกนี้มีผู้เรียนจากทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นพระภิกษุสามเณรและฆราวาส จำนวน 50 คน/รูป

iphone 5s เครื่องนอก ท่านว.วชิรเมธี-อ.เฉลิมชัยร่วมวิพากษ์ผลงานวิชาพุทธศิลปกรรม“มฟล.”ต่อยอดเส้นทางศิลปินมืออาชีพ

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ