โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"ปลัดกห.-ผบ.ทร.-ผบ.ทอ."เป็นสว.รายงานตัวก่อนประชุม8พ.ย.นี้ลืมกินยาก่อนอาหาร

ลืมกินยาก่อนอาหาร

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"ปลัดกห.-ผบ.ทร.-ผบ.ทอ."เป็นสว.รายงานตัวก่อนประชุม8พ.ย.นี้ลืมกินยาก่อนอาหาร

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วย พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และพลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง ได้พ้นจากตำแหน่งที่ตำรงอยู่ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้

1. พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม
2. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ
3. พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เตรียมความพร้อมสำหรับการรับรายงานตัวเป็นสมาชิกวุฒิสภาของบุคคลทั้งสาม ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง 211 โซนกลางชั้น 2 อาคารรัฐสภา

ลืมกินยาก่อนอาหาร โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง"ปลัดกห.-ผบ.ทร.-ผบ.ทอ."เป็นสว.รายงานตัวก่อนประชุม8พ.ย.นี้

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ