"มทร.พระนคร"รับปวช.-ปวส.ต่อป.ตรี(โควตา)รอบแรกqof 62

qof 62

"มทร.พระนคร"รับปวช.-ปวส.ต่อป.ตรี(โควตา)รอบแรกqof 62

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ระดับ ปวช. ใน 10 คณะ ได้แก่ 1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาอุตสาหการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2.คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 3.คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกต์และโซ่อุปทาน สาขาวิชานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน (กลุ่มวิชาการเงินและการลงทุน,กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัล) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ

5.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 7.คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ 8.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการธุรกิจแฟชั่น สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ) สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 9.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 10.สถาบันอัญมณี สาขาวิชาอัญมณีรังสรรค์

ระดับ ปวส. ใน 6 คณะ ได้แก่ 1.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (กลุ่มวิชาไฟฟ้ากำลัง,กลุ่มวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3.คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด (กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด) สาขาวิชาการจัดการ (กลุ่มวิชาทั่วไป) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (กลุ่มวิชาพัฒนาซอฟต์แวร์,กลุ่มวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ,กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจดิจิทัล,กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) สาขาวิชานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน 4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 5.คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว 6.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผาและการจัดการธุรกิจแฟชั่น สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ

ผู้สนใจดูรายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ http://regis.rmutp.ac.th และยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์ http://rmutp.ac.th เข้าสู่เมนูรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 20 ธันวาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2665-3777 ต่อ 6305 6307 และ 6636

qof 62 "มทร.พระนคร"รับปวช.-ปวส.ต่อป.ตรี(โควตา)รอบแรก

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ