ห้วยองคตฯชวนเรียนรู้ดูงานโครงการฯพระราชดำริmahouka koukou no rettousei ตอน-ที่ 1

mahouka koukou no rettousei ตอน-ที่ 1

ห้วยองคตฯชวนเรียนรู้ดูงานโครงการฯพระราชดำริmahouka koukou no rettousei ตอน-ที่ 1

โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาดูงาน
นายภูวิชญ์พงษ์ ศักดิ์กิตติพงษ์ ปลัดอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ได้มีที่อยู่ที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแหล่งต้นน้ำลำธาร และให้ราษฎรได้เข้าถึงช่องทางทำกินเพื่อความอยู่ดีกินดี พร้อมๆ กับการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยโครงการฯ ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2533 ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ


ตลอดมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสนองพระราชดำริ เป็นผลให้พื้นที่ได้รับการพัฒนาทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ตลอดถึงสภาพธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูสู่ความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่มีส่งออกจำหน่ายในท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความรับรู้ของผู้คนจำนวนมากถึงคุณภาพของผลผลิตและแหล่งผลิต และได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง บ้างก็สนใจเข้ามาเรียนรู้ถึงวิธีการจัดการสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้หวนคืนความสมบูรณ์อีกครั้ง โดยราษฎรในพื้นที่มีส่วนร่วม ตลอดถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าแหล่งต้นน้ำลำธาร การจัดสรรที่อยู่อาศัยที่ทำกินให้แก่ราษฎร รวมทั้งเรียนรู้แนวคิดและการดำเนินงานภายใต้แนวทาง “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียนและส่วนราชการ) อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย


“ตามที่ทางจังหวัดกาญจนบุรีได้เปิดให้นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปสามารถเดินทางเข้าท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นั้น ทางโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความพร้อมที่จะรองรับการเข้าศึกษาดูงานภายในโครงการฯ เช่น ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบพึ่งพาตนเองได้ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ การทำการเกษตรแบบผสมผสาน การปลูกสวนป่า การส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ระบบฟาร์มปิด การเลี้ยงปลา ปลูกผักปลอดสารพิษ โดยจะมีปราชญ์ชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จในการน้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติ มาถ่ายทอดองค์ความรู้กับคณะศึกษาดูงานอีกด้วย” นายภูวิชญ์พงษ์ กล่าว


สำหรับโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้น ตั้งอยู่ที่ตำบลสมเด็จเจริญ ไปตามเส้นทางสายกาญจนบุรี-หนองปรือ–ด่านช้าง ทางหลวงหมายเลข 3086 ประมาณ 71 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 3480 อีก 20 กิโลเมตร ก็จะถึงโครงการฯ ซึ่งจะพบความเขียวชอุ่มของหมู่แมกไม้สองข้างทาง โดยเฉพาะต้นสะเดาที่มีลำต้นสูงใหญ่ชูกิ่งก้านสร้างความร่มรื่นให้กับพื้นที่โครงการฯ ที่มีกว่าสองหมื่นไร่ นอกจากนี้ยังมีการขุดพบซากโบราณสถาน ประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในบริเวณนี้ ที่ปัจจุบันได้มีการนำไปเก็บไว้ที่โรงเรียนประชามงคล ภายในโครงการฯ เพื่อรักษาและเรียนรู้ถึงที่มาของประวัติศาสตร์ในเขตพื้นที่ของเยาวชนในโรงเรียนอีกด้วย
ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมหรือศึกษาเรียนรู้งานในโครงการฯ ติดต่อสอบถามได้ที่กองอำนวยการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โทร. 08 9819 6920, 08 1194 9729 โทรสาร. 0 3467 5100 และ ongkott@gmail.com

mahouka koukou no rettousei ตอน-ที่ 1 ห้วยองคตฯชวนเรียนรู้ดูงานโครงการฯพระราชดำริ

เกี่ยวกับผู้เขียน: aphelon

แนะนำให้คุณ