“ไฟเซอร์”ยื่นขออนุมัติฉุกเฉินใช้“ยาเม็ดต้านโควิด”ในถิ่น“ลุงแซม”ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

“ไฟเซอร์”ยื่นขออนุมัติฉุกเฉินใช้“ยาเม็ดต้านโควิด”ในถิ่น“ลุงแซม”ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง

“ไฟเซอร์”ยื่นขออนุมัติฉุกเฉินใช้“ยาเม็ดต้านโควิด”ในถิ่น“ลุงแซม”【ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจา