"นิพนธ์"กำชับการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำตะคองให้เหมาะสมลดผลกระทบพื้นที่เศรษฐกิจโคราชเก็บกักน้ำเพื่อใช้อุปโภค-น้ำการเกษตรib8888

"นิพนธ์"กำชับการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำตะคองให้เหมาะสมลดผลกระทบพื้นที่เศรษฐกิจโคราชเก็บกักน้ำเพื่อใช้อุปโภค-น้ำการเกษตรib8888

“นิพนธ์”กำชับการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำตะคองให้เหมาะสมลดผลกระทบพื้นที่เศรษฐกิจโคราชเก็บกักน้ำเพื่อใช