กองบัญชาการศึกษาขับเคลื่อนผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการและผู้บังคับการของตร.ประจำปี65การ เปลี่ยนแปลง เมื่อ เข้า สู่ ประชาคม อาเซียน

กองบัญชาการศึกษาขับเคลื่อนผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการและผู้บังคับการของตร.ประจำปี65การ เปลี่ยนแปลง เมื่อ เข้า สู่ ประชาคม อาเซียน

กองบัญชาการศึกษาขับเคลื่อนผู้นำหน่วยระดับผู้บัญชาการและผู้บังคับการของตร.ประจำปี65【การ เปลี่ยนแปลง เ