พบหนังสือชุด"นิทานวาดหวัง"5เล่มเข้าข่ายบ่มเพาะความรุนแรงห่วง!เด็กเลียนแบบข่าว เบส อรพิมพ์

พบหนังสือชุด"นิทานวาดหวัง"5เล่มเข้าข่ายบ่มเพาะความรุนแรงห่วง!เด็กเลียนแบบข่าว เบส อรพิมพ์

พบหนังสือชุด”นิทานวาดหวัง”5เล่มเข้าข่ายบ่มเพาะความรุนแรงห่วง!เด็กเลียนแบบ【ข่าว เบส อรพิมพ์】: